Zakres usług

Kancelaria w szczególności oferuje poniższy zakres usług:

 • reprezentację w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej, i przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • sporządzenie przesądowych wezwań do zapłaty,
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji,
 • redagowanie pism procesowych, składanie wniosków dowodowych,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,
 • udział w postępowaniu likwidacyjnym szkód osobowych i majątkowych,
 • sporządzanie wniosków, pism procesowych, pozwów i apelacji, skarg kasacyjnych i kasacji,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • pomoc przy negocjacjach i mediacji,
 • udział przy podpisywaniu umów.
 • opiniowanie umów przed ich podpisaniem,
 • doradztwo w zakresie zdarzeń medycznych i praw pacjenta,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy (opracowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji,wewnętrznych regulacji z zakresu prawa pracy, regulaminów pracy i wynagradzania),
 • doradztwo w zakresie prawa handlowego i cywilnego
 • zagadnienia dotyczące rejestracji w KRS, przekształceń i likwidacji spółek,
 • zagadnienia ochrony danych osobowych (GIODO),
 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej i zniesieniem współwłasności,
 • prowadzenie sporów sądowych w zakresie dochodzenia wierzytelności, w tym postępowania egzekucyjnego i windykacji,
 • odszkodowania, zadośćuczynienia (kolizji i wypadków komunikacyjnych, śmierci najbliższych w wskutek wypadku,zdarzeń zaistniałych przy pracy, błędami i pomyłkami medycznymi (błąd w sztuce), uszkodzenia pojazdu (szkoda całkowita, potrącenia cen części),
 • sprawy związane z prawem rodzinnym (powództwa o alimenty, ustalanie kontaktów, sprawy rozwodowe),
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, postępowania w sprawie o zachowek).